Witamy na stronach
Przedszkola Publicznego nr 20 w Głogowie

Dlaczego "DWUDZIESTKA" ?

„Dwudziestka” to przedszkole dla wszystkich, w którym… nic na siłę, nic wbrew woli wychowanka, lecz razem z nim i dla niego.

Nasze przedszkole to miejsce stworzone dla dzieci z myślą o zapewnieniu im najlepszej opieki i edukacji w duchu idei integracji. Celem działalności opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej naszej placówki jest prowadzenie mądrej i odpowiedzialnej integracji dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi rówieśnikami. Swoją ofertę adresujemy do rodziców wymagających, ceniących systematyczną edukację swojego dziecka.

Co nas wyróżnia...

To co wyróżnia naszą placówkę, to otwartość na wdrażanie nowatorstwa pedagogicznego, ustawiczne doskonalenie metod i form pracy, wnikliwe badanie oczekiwań podmiotów Przedszkola. Naszym atutem jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Opiekę nad dziećmi sprawuje grono 30 nauczycieli wychowania przedszkolnego posiadających dodatkowe kwalifikacje z zakresu: logopedii ze specjalnością surdologopedii i neurologopedii, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, rewalidacji, psychologicznego wspomagania rozwoju dzieci z trudnościami.

Kilka słów o INTEGRACJI

Pierwsza grupa integracyjna w naszym przedszkolu powstała z inicjatywy ludzi, którym zależało na tym, by dzieci niepełnosprawne miały jak najszerszy kontakt ze swoimi rówieśnikami.

Zarząd Miasta zaakceptował ten pomysł i we wrześniu 2000r. do przedszkola zaczęło uczęszczać pięcioro dzieci specjalnej troski. Rok później kolejna piątka rozpoczęła edukację w naszym przedszkolu.

Obecnie funkcjonują cztery grupy integracyjne, w każdej kilkoro dzieci niepełnosprawnych.

Zajęcia umuzykalniające to czas, kiedy dziecko może rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia muzyczne. Podczas tych zajęć dzieci nie tylko śpiewają, słuchają piosenek i utworów muzycznych czy tańczą. Grają na instrumentach perkusyjnych, dzwonkach oraz mają możliwość wydobycia dźwięków w sposób niekonwencjonalny (np. szeleszcząc na folii, papierze itp.). Takie działania rozwijają w dzieciach kreatywność, pozwalają odczuć radość i dumę z osiągniętego efektu. Dodatkowo poprzez aktywne formy obcowania z muzyką otwierają szerokie możliwości przed dzieckiem – rozbudzają wrażliwość muzyczną i estetyczną dzieci, rozwijają zamiłowanie do śpiewu, muzyki i tańca.

Laboratorium w naszym przedszkolu powstało dzięki realizacji projektu grantowego …. i zostało wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne, które wykorzystywane są podczas zajęć.

Dzieci w wieku przedszkolnym charakteryzuje ciekawość świata. A najlepszym sposobem na zaspokojenie tej ciekawości są zabawy badawcze i eksperymenty. Zajęcia prowadzone w laboratorium wprowadzają dzieci w świat nauki, eksperymentów i doświadczeń. Poprzez różnorodne ćwiczenia i pokazy, przy wykorzystaniu atrakcyjnych pomocy naukowych, przeprowadzając doświadczenia, uchylamy dzieciom część tajemnicy życia, świata i nauki. Rozbudzamy w nich chęć poznawania i tworzenia, nie zapominając przy tym o dobrej zabawie. Wprowadzamy w niezwykły świat roślin i zwierząt, przybliżamy kosmos i gwiazdy…

W sali gimnastycznej możemy realizować jedną z podstawowych aktywności dzieci, jaką jest ruch, który jest naturalną potrzebą naszych przedszkolaków i zapewnia im prawidłowy rozwój fizyczny, umysłowy, motoryczny i społeczny. Systematycznie i celowo prowadzone ćwiczenia rozwijają i doskonalą takie cechy motoryczne jak szybkość, siłę, zwinność i wytrzymałość. Kształtują jednocześnie ogólną sprawność ruchową. Zajęcia gimnastyczne prowadzone w warunkach przystosowanych do tego rodzaju zajęć, rozbudzają u dziecka potrzebę ruchu i mamy nadzieję, że w przyszłości potrzebę regularnego uprawiania sportu. Wyposażenia sali gimnastycznej – drabinki, materace, piłki różnej wielkości, ławeczki itp., jest bardzo pomocne i niezbędne przy rozwijaniu i doskonaleniu zdolności ruchowych.

Dzięki udziałowi w pilotażowym programie Mistrzowie Kodowania Junior w naszym przedszkolu powstała sala kodowania.

Dzieci pracują na dużej macie edukacyjnej Mistrzów Kodowania. Mata pozwala nauczycielowi, tak skonstruować zajęcia dydaktyczne, żeby stroną aktywną było dziecko, które poprzez manipulowanie przedmiotami, nabiera doświadczeń, tak ważnych w procesach poznawczych. Dodatkowo zajęciom towarzyszy spora dawka ruchu i częste zmiany aktywności. Zaproponowane zabawy są zgodne z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.

Dzieci do działania na macie wykorzystują kartoniki – tzw. klocki z różnymi symbolami, znakami, obrazkami, liczmanami, cyframi, kierunkami ruchu itp. Mata MK umożliwia naukę przez zabawę, przez doświadczanie, z ruchem w tle. Zajęcia te sprawiają dzieciom radość, satysfakcję i poczucie odniesionego sukcesu. Są formą rozrywki i przyjemnie spędzonym czasem.

Logopeda przedszkolny co roku we wrześniu przeprowadza logopedyczne badania przesiewowe służące wykryciu nieprawidłowości w rozwoju mowy, trudności w porozumiewaniu się oraz innych zaburzeń rozwojowych. Dokonywana jest wstępna ocena rozwoju mowy, sprawności narządów artykulacyjnych, lateralizacji, słuchu fizycznego i percepcji słuchowej oraz rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci. Jeżeli występują jakieś nieprawidłowości w mowie, dzieci objęte zostają terapią logopedyczną. Logopeda nawiązuje kontakt z rodzicami dzieci objętych wspomaganiem rozwoju, ustala formy współpracy, udziela porad i wskazówek do pracy z dzieckiem w domu. Czasami logopeda wskazuje na potrzebę badań laryngologicznych, foniatrycznych, ortodontycznych lub neurologicznych.

Zajęcia z terapii logopedycznej mają charakter indywidualny lub odbywają się w małych zespołach (max. 4 dzieci).

Nauka języka angielskiego jest elementem Podstawy Programowej i prowadzona jest w naszym przedszkolu we wszystkich grupach wiekowych. Celem zajęć językowych w przedszkolu jest przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych. Nauka języka w okresie przedszkolnym bardzo silnie stymuluje rozwój ogólnej inteligencji dziecka. Im dziecko jest młodsze, tym łatwiej i naturalniej przychodzi mu przyswajanie języka obcego. Dzieci odbierają język obcy jako zabawę i nabywają umiejętności językowe w ten sam sposób, w jaki uczą się języka ojczystego. Potencjał językowy małego przedszkolaka jest ogromny. Jest zdolny nauczyć się wielu nowych rzeczy dzięki temu co przeżywa, czego doświadcza na co dzień i co robi. Dlatego też zajęcia językowe odbywające się w naszym przedszkolu odpowiadają jego naturalnym potrzebom zaspokajania ciekawości.

Celem katechezy przedszkolnej jest wprowadzenie dziecka w życie religijne, wprowadzenie w poznanie wiary, modlitwy i liturgii. Nauka religii ma również służyć wspomaganiu rozwoju moralnego dziecka i kształtowaniu jego życia we wspólnotach społecznych, np. w rodzinie czy grupie przedszkolnej. Poprzez zabawę dzieci poznają prawdy religijne, rok liturgiczny i związane z nimi uroczystości i święta. Dzieci w trakcie zajęć śpiewają, tańczą, kolorują obrazki.

Zajęcia terapeutyczne w przedszkolu organizowane są w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Prowadzone są zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach bądź opiniach z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz możliwościami psychorozwojowymi dzieci. W ofercie placówki znajdują się zajęcia logopedyczne, terapia pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia ruchowe, Biofeedback, zajęcia surdopedagogiczne. Wszystkie zajęcia mają formę zabawy, gry, czy naśladownictwa nauczyciela specjalisty, tak aby dziecko czuło się podczas nich bezpiecznie i komfortowo. Zajęcia terapeutyczne prowadzą nauczyciele posiadający dodatkowe kwalifikacje do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Nasza KADRA

Nasza kadra to zespół ludzi z pasją, dla których dobro dziecka jest najwyższym priorytetem.

Świadomie dokonałyśmy wyboru swojej ścieżki zawodowej tak, aby nasza praca związana była z dziećmi.

Te liczby mówią same za siebie --->

SZCZĘŚLIWYCH DZIECI
DUMNYCH NAUCZYCIELI
ZADOWOLONYCH RODZICÓW

Co mówią Rodzice