Naszym atutem są wysokie kwalifikacje.

Opiekę nad Państwa dziećmi sprawuje grono nauczycieli z wykształceniem wyższym z zakresu wychowania przedszkolnego oraz posiadających dodatkowe kwalifikacje z zakresu: logopedii ze specjalnością surdologopedii i neurologopedii, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, rewalidacji, psychologicznego wspomagania rozwoju dzieci z trudnościami.

Kwalifikacje te niezbędne są do pracy z dziećmi o różnych potrzebach. Nie jesteśmy jedynie dydaktykami, którzy koncentrują się na zrealizowaniu programu wychowania przedszkolnego. Jesteśmy kadrą, która organizuje wychowanie i edukację na najwyższym poziomie. Kadrą, która bierze odpowiedzialność za umożliwienie dzieciom osiągnięcia pełnego potencjału rozwoju w takim stopniu  i w takim zakresie, w jakim są do tego gotowe.

Wasze dzieci i nasz codzienny kontakt z nimi dają nam motywację do ciągłego uczenia się, permanentnego doskonalenia swojego warsztatu pracy, zdobywania nowych umiejętności, do stawania się lepszymi nauczycielami i lepszymi ludźmi.