Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach wykraczających poza czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi: 1,00 zł za jedną godzinę.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi: 10,00 zł.

Podstawę naliczenia opłat za przedszkole stanowi miesięczna ewidencja faktycznej liczby godzin pobytu dziecka w placówce, prowadzona w dzienniku zajęć każdego oddziału.

Opłaty za przedszkole należy dokonywać w terminach podanych przez dyrektora.

 

Zasady odpłatności:

We wrześniu dokonujecie Państwo opłaty tylko za wyżywienie z góry: np. 20 dni roboczych x 10 zł = 200,00 zł.
Pozostałe miesiące: opłaty za wyżywienie za aktualny miesiąc minus odpisy z poprzedniego miesiąca oraz za faktyczne godziny opieki w godzinach wykraczających poza czas przeznaczony na realizację podstawy programowej za miniony miesiąc w przedszkolu. Analogicznie naliczana będzie odpłatność w pozostałych miesiącach.

 

Wpłat dokonuje się elektronicznie na konta:

Bank BGŻ /oddział Głogów
34 2030 0045 1110 0000 0193 0860 – opłata za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego
76 2030 0045 1110 0000 0193 0880 – opłata za wyżywienie

Proszę wpisać imię i nazwisko dziecka na dokonanym przelewie