Nabór dzieci na wolne miejsca rozpocznie się 24 lutego 2023r. o godz. 9.00

 

Szczegółowy terminarz:

od 24.02 godz. 9:00 do 20.03 godz.15:00

Uruchomienie SYSTEMU dla osób zainteresowanych zapisem dziecka do przedszkola. Składanie wniosków
w przedszkolach pierwszego wyboru przez rodziców/opiekunów prawnych.

29.03 godz. 15:00 Udostępnienie rodzicom informacji
o dzieciach zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do poszczególnych przedszkoli.
24.04 godz. 15:00 Udostępnienie rodzicom informacji
o wynikach rekrutacji – lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do danego przedszkola publicznego oraz informacji o liczbie wolnych miejsc.
od 01.06 godz. 09:00 do 31.08 godz.15:00 Rekrutacja uzupełniająca. Rodzice składają wnioski o przyjęcie dziecka na wolne miejsca.

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA W ROKU 2023

OD DECYZJI KOMISJI REKRUTACYJNEJ

W PRZEDSZKOLACH PUBLICZNYCH

PROWADZONYCH  PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW

 

Procedura odwoławcza została opracowana na podstawie art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 t.j.):

– pomiędzy 4 maja a 11 maja br. rodzic kandydata nieprzyjętego do przedszkola publicznego, może wystąpić do komisji rekrutacyjnej (zorganizowanej w przedszkolu pierwszego wyboru) z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola publicznego;

– uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z w/w wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzic będzie mógł odebrać uzasadnienie w/w terminie w placówce pierwszego wyboru;

– rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia;

– dyrektor przedszkola publicznego rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola publicznego służy skarga do sądu administracyjnego.