Nasze przedszkole bierze udział w programie edukacyjnym „Mistrzowie Kodowania Junior” – młodszego rodzeństwa „Mistrzów Kodowania”, który jest obecnie największym programem edukacyjnym w Polsce.

Program jest inicjatywą Samsung Electronics Polska.

Patronują mu Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Gospodarki.
Nasza placówka jest jednym z 18 przedszkoli w całym kraju – i jedynym w województwie dolnośląskim – objętych tym innowacyjnym projektem.

Koordynatorkami programu w naszej placówce są nauczycielki: Karolina Pawłowska i Urszula Krzyżanowska.


W tym roku szkolnym to już kolejna edycja programu „Mamo, tato, wolę wodę!”, w którym nasze przedszkole będzie brało udział. Jest to jeden z najstarszych i najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce. Został on zainicjowany w 2009r. przez Żywiec Zdrój, w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych.

Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie, zwrócenie uwagi na zagadnienie ochrony środowiska oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych i postawy proekologicznej u dzieci.

Z myślą o rodzicach i ich pociechach powstał serwis internetowy www.wolewode.pl zawierający kompendium wiedzy o zdrowym żywieniu i rozwoju dzieci, z zabawami i grami, zachęcającymi najmłodszych do picia wody.

Koordynatorem programu w przedszkolu jest Jolanta Wandycz.


Nasze przedszkole otrzymało zgodę zespołu autorskiego na realizację innowacji pedagogicznej pod nazwą „T@blit – innowacyjny program wychowania przedszkolnego”.

I tym samym dołączyliśmy do T@blitowej rodziny.

W tym roku szkolnym realizują go dwie grupy – „Jabłka” i „Poziomki”. Natomiast pozostałe grupy mogą wybrać jedno zagadnienie z projektu do realizacji w ciągu jednego miesiąca.
Projekt T@blit jest to innowacyjny program wychowania przedszkolnego finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego. Oparty jest na powszechnie stosowanej metodzie projektów, wdrażania innowacyjnej w skali krajowej i europejskiej technikę modelowania dialogów w klasie Questioning the Author (QtA) oraz integrowaniu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego z nauką języka angielskiego.

Do głównych celów programu wychowania przedszkolnego Tablit należy:

  • o umożliwienie dzieciom poznawania świata przez działanie, doświadczanie, odkrywanie, przeżywanie i dyskutowanie;
  • o zaciekawienie światem przyrody i nauki;
  • o stworzenie dzieciom autentycznego, bogatego w bodźce środowiska edukacyjnego, w którym będą mogły na miarę swoich możliwości i potrzeb urzeczywistniać swój potencjał i rozwijać uzdolnienia;
  • o przygotowanie do samodzielnego radzenia sobie w przyszłości z wymogami różnorodnych zadań i sytuacji, do stawiania celów i określania strategii ich osiągania, a także przezwyciężania trudności pojawiających się w toku zadania;
  • o budowanie pozytywnych doświadczeń ważnych dla rozwoju poczucia kompetencji oraz skuteczności działania.Koncepcja projektu opracowana została na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez zespół powołany przez prof. dr hab. Katarzynę Dziubalską – Kołaczyk.
  • Zespół twórców to: dr Dawid Pietrala, dr Anna Basińska, Teresa Pietrala i Urszula Zielińska.


Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci. Autorem i koordynatorem programu jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Program adresowany jest do żłobków, przedszkoli, szkół i różnych instytucji działających na rzecz dzieci.

Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci” placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, oprócz promowania wdrażania standardów, zapewnia również ofertę edukacyjno-szkoleniową, w celu podniesienia kompetencji personelu, rodziców i opiekunów w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
Realizacja programu uwzględnia również dostarczenie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.


Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Jest to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś.

Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, np. uprawianie ogródków, organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji z okazji Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, konkursów plastycznych oraz przedstawień dla rodziców i wiele innych ekologicznych działań.

Bohaterem wszystkich materiałów programu jest Kubuś, który pokazuje dzieciom piękno natury i uczy, jak ją chronić. Dzięki specjalnie nagranym bajkom, najmłodsi mogą przenieść się z Kubusiem we wspaniały świat wyobraźni. Przeżywając rozmaite przygody, dzieci poznają rośliny i zwierzęta, uczą się szacunku i ekologicznych zachowań: jak zachowywać się na łonie natury, jak ważna jest segregacja śmieci i dokładne zakręcanie kranu, jak zdrowo się odżywiać jedząc codziennie 5 porcji warzyw, owoców lub soku.

Koordynatorką programu jest Urszula Żal – Jankowska.

Zapraszamy do odwiedzania strony Kubusiowych Przyjaciół Natury:
https://przyjacielenatury.pl/


Mały miś w świecie wielkiej literatury” to ogólnopolski projekt rozwijania czytelnictwa i współpracy między przedszkolami.

Jego autorem jest Aneta Konefał.

Projekt opiera się na postaci Małego Misia – pełniącego rolę przewodnika po świecie literatury oraz na propagowaniu czytelnictwa oraz odbywa czytelniczą podróż po domach przedszkolaków.

Każdy Miś wraz z przedszkolakami, będzie się bawić, zwiedzać przedszkole oraz najbliższą okolicę, ale przede wszystkim słuchać bajek, czytanych przez nauczycieli. Miś wyposażony jest w dzienniczek w którym dzieci wpisują tytuł czytanej misiowi bajki, wklejają zdjęcie swojej grupy oraz dedykację na pamiątkę, Odbijają również swoje paluszki umaczane w farbie oraz wpisują samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela swoje imiona.


W czterech głogowskich przedszkolach realizowany był projekt „Głogowskie Przedszkola Równych Szans”. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas realizacji tego projektu 10 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z 4 głogowskich przedszkoli uczestniczyło w różnorodnych specjalistycznych zajęciach terapeutycznych prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów. Skorzystali również nauczyciele z tych placówek – uczestniczyli oni w kilku szkoleniach dotyczących prowadzenia zajęć terapeutycznych.


W 2018 roku odbyła się już VIII edycja konkursu grantowego Funduszu Naturalnej Energii ogłaszanego corocznie przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. przy współpracy z Fundacją Nasza Ziemia na najlepsze regionalne projekty ekologiczne.

Konkurs skierowany był do pięciu województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego i wielkopolskiego.
Celem konkursu jest dofinansowanie najlepszych pomysłów na ochronę środowiska naturalnego własnego regionu.

W tym roku wpłynęło 49 wniosków o dofinansowanie. Najwięcej wniosków nadesłano z województwa dolnośląskiego. Bardzo nam miło poinformować, że wśród laureatów znalazło się nasze przedszkole z projektem „Pszczoła – ważniejsza niż myślisz”. Projekt został nagrodzony grantem w wysokości 9987,12 zł.


Nasze przedszkole wygrało konkurs na opracowanie autorskiego pomysłu na podtrzymanie lub ratowanie środowiska – Fundusz Naturalnej Energii.

Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, a patronat nad konkursem objęli: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wrocławiu, Opolu i Poznaniu, Wojewoda Wielkopolski, Wojewoda Mazowiecki, Wojewoda Dolnośląski, Wojewoda Podkarpacki, Wojewoda Opolski i Fundacja Nasza Ziemia.

Nasz projekt pn. „Środowisko ponad wszystko. Okaż kulturę i chroń naturę” wyróżnił się spośród nadesłanych prac i otrzymał grant w wysokości 9 992,80 zł.