WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA I ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLA OD 06.05.2020R. NA CZAS ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Uwaga Rodzice!!!

FUNKCJONOWANIE I ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA OD 06.05.2020R. NA CZAS ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

1. Przedszkole czynne będzie w godzinach 7: 00 – 15:30  !!!
2. Liczebność grup nie może przekroczyć 12 dzieci.
3. Grupy będą przebywać w wyznaczonych i stałych salach, bez kontaktu z innymi grupami.
4. Z sal przedszkolnych należy usunąć wszelkie zabawki i sprzęty, których nie ma możliwości częstego i bezpiecznego dezynfekowania (np. pluszaki, lalki, wózki, dywany i inne).
5. Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora placówki.

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

1. Zabrania się rodzicom, opiekunom prawnym oraz pozostałym osobom trzecim przebywania na terenie placówki oraz placu zabaw.
2. W pierwszej kolejności z przedszkola powinny korzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
3. Pierwszeństwo przyjęcia do placówki mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujący zadania oraz realizujące zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.
4. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
5. Dzieci przyprowadzane są i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.
6. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający dziecko do/z placówki są zobligowani  przy wejściu dezynfekować dłonie, zakładać maseczki ochronne oraz zakrywać nos i usta.
7. Dzieci korzystające z opieki przyjmowane będą przy drzwiach wejściowych do przedszkola przez wyznaczoną przez dyrektora osobę i przekazywane pod opiekę odpowiedniemu nauczycielowi lub pomocy nauczyciela.
8. Dziecko przychodzące do przedszkola będzie miało mierzoną temperaturę przez osobę przyjmującą oraz dezynfekowane dłonie.
9. Rodzic, opiekun prawny dziecka powyżej czwartego roku życia zobowiązany jest do zaopatrzenia dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. Osłonę po przekazaniu dziecka pracownikowi należy zabrać ze sobą i ponownie użyć po odbiorze dziecka z placówki.
10. Zabrania się przynoszenia przez dzieci zabawek lub innych przedmiotów pochodzących z domu.
11. Zobowiązuje się rodziców, opiekunów prawnych do przyprowadzania dzieci zdrowych!!!! – bez jakichkolwiek objawów. W przypadku stwierdzenia objawów niepokojących osoba przyjmująca dziecko ma prawo nie przyjąć dziecka pod opiekę!!!
12. Zobowiązuje się rodzica, opiekuna prawnego, w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola, do podpisania:
– oświadczenia o stanie zdrowia dziecka i nieprzebywaniu żadnego członka rodziny lub osób wspólnie zamieszkujących na kwarantannie;
– oświadczenia o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do przedszkola, jak i dowożeniem dziecka do instytucji;
– zgody na mierzenie temperatury ciała dziecku.