RODZAJE ZAJĘĆ

BIOFEEDBACK

Zajęcia EEG – Biofedback prowadzi logopeda – Pan Zbigniew Chocianowski

W przedszkolu odbywa się terapia metodą EEG – Biofeedback (biologiczne sprzężenie zwrotne). Jest to biologiczna, całkowicie bezpieczna metoda usprawniania pracy mózgu. Podobnie jak możemy trenować sprawność swoich mięśni, tak samo możemy pogłębiać możliwości swojego umysłu. Dziecko w świadomy sposób uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak aby jego mózg pracował szybciej oraz wydajniej.

Biofeedback jest metodą terapii, która za pomocą techniki sprzężenia zwrotnego, umożliwia obserwowanie aktualnych procesów fizjologicznych organizmu.

EEG Biofeedback (neurofeedback, neuroterapia) koncentruje się na czynności bioelektrycznej mózgu. Elektrody, podłączone do aparatury oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwalają na rejestrację bodźców w czasie rzeczywistym, co umożliwia obserwację aktywności mózgu bezpośrednio podczas treningu. Informacje na temat pracy mózgu można otrzymywać, zależnie od dobranego specjalnie skryptu, w formie wizualnej prezentacji (animacji) i/lub bodźców słuchowych.

EEG – Biofeedback to profesjonalny trening mózgu, który odbywa się poprzez interaktywną współpracę z komputerem. Dzięki temu dziecko świadomie reaguje na zadania stawiane przez terapeutę. Przyczepione do uszu oraz skóry głowy elektrody pozwalają przeznaczonej do EEG Biofeedbacku głowicy rejestrować aktywność bioelektryczną mózgu w trakcie treningu. Wyświetlany na ekranie obraz reprezentuje aktywność fal mózgowych w przystępnej dla dzieci formie gry wideo. Program błyskawicznie odzwierciedla pobudzenie, uspokojenie i skupienie (lub jego brak) u dziecka. Dostarcza w ten sposób nieprzerwaną informację zwrotną (feedback). Przebiegi treningów oraz wyniki każdej sesji treningowej są zapisywane, dzięki czemu pozwalają na ciągła kontrolę postępów. Celem terapii Biofeedback jest zoptymalizowana praca mózgu – większa koncentracja i wydajność, efektywniejsze planowanie pracy, zmniejszenie zmęczenia.

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE

Zajęcia terapeutyczne prowadzą nauczyciele wychowania przedszkolnego posiadający dodatkowe kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej
i oligofrenopedagogiki – Pani Iwona Gierczak i Grażyna Żmuda

Zajęcia prowadzone są indywidualnie z dziećmi wymagającymi dodatkowego wsparcia. Obejmują ćwiczenia z zakresu: analizy i syntezy słuchowej, wzrokowej, wzrokowo-ruchowej, grafomotoryki, koncentracji uwagi, orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni. Umożliwiają budowanie wiary we własne siły i możliwości, adekwatnej samooceny, motywacji do systematycznej pracy i ćwiczeń. W czasie zajęć wykorzystywane są następujące techniki terapeutyczne: zabawy manipulacyjne, tematyczne, relacyjne, konstrukcyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe z elementami rytmiki, naukę czynności życiowych, trening umiejętności społecznych. Podczas zajęć dzieci ćwiczą umiejętność prawidłowego spostrzegania, słuchania, wypowiadania się, koncentrowania się na zadaniu i koordynowania pracy całego ciała.

ZAJĘCIA RUCHOWE

Zajęcia ruchowe prowadzi nauczyciel wychowania przedszkolnego posiadający dodatkowe kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki – Pani Jolanta Dominiak

Zajęcia ruchowe w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej prowadzone są z wykorzystaniem elementów Metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. System ćwiczeń stworzony przez W. Sherborne wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka. Rozwijanie przez ruch zmierza do: rozwoju świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, rozwoju świadomości przestrzeni i działania w niej, dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu, rozwoju emocji, opanowywania ich, pewności siebie, inicjatywy, rozwoju spontaniczności ruchu, rozwoju koncentracji uwagi, rozwoju sposobów komunikowania się, tworzenia umiejętności rozluźniania się – relaksacji. Udział w ćwiczeniach umożliwia przeżywanie radości z aktywności ruchowej, poczucia swojej siły, sprawności, budowanie poczucia własnej wartości. Wzmacnia poczucie bezpieczeństwa i sprzyja kształtowaniu postawy akceptacji siebie i innych.

ZAJĘCIA Z ZAKRESU SURDOPEDAGOGIKI

Zajęcia z zakresu surdopedagogiki prowadzi nauczyciel wychowania przedszkolnego posiadający dodatkowe kwalifikacje z zakresu surdopedagogiki – Pani Urszula Krzyżanowska

Surdopedagogika to część pedagogiki specjalnej zajmująca się osobami z wadami słuchu. Dlatego każde dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na wadą słuchu objęte jest w naszym przedszkolu zajęciami z zakresu surdopedagogiki.

Podczas zajęć poznają nowe słowa, bardzo dużo opowiadają. Są też ulubione gry np. domino słuchowe, szukanie dźwięków, rozpoznawanie odgłosów, rozróżnianie dźwięków podobnych itd.  Najwięcej wypracować można przez zabawę, gdy dzieci nawet nie zauważają, że się uczą, a wtedy tajemnicze zajęcia z surdopedagogiem są po prostu dobrą zabawą.

ZAJECIA LOGOPEDYCZNE

Zajęcia logopedyczne prowadzone są przez logopedę – Pana Zbigniewa Chocianowskiego oraz nauczycieli wychowania przedszkolnego posiadających dodatkowe kwalifikacje z zakresu logopedii – Panią Katarzynę Husar – Orzechowską, Panią Sławomirę Przybyła oraz Panią Paulinę Makarewicz

Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami mowy, które posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego bądź opinię psychologiczno – pedagogiczną ze wskazaniem do zorganizowania indywidualnych zajęć logopedycznych. Zajęcia te mają na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się. Na terapię logopedyczną składają się ćwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych warg i języka, mające na celu wypracowanie zręcznych i celowych ruchów języka, warg i podniebienia. Ćwiczenia oddechowe, które pogłębiają i wydłużają fazę wydechową, rozruszają przeponę, zapobiegają takim zjawiskom jak mówienie na wdechu, zapobiegają „kolizji” między rytmem oddychania, a strukturą wypowiedzi. Terapia logopedyczna obejmuje także ćwiczenia słuchu fonematycznego, ćwiczenia słuchowe, wspomaganie rozwoju mowy za pomocą rytmogestów, które uwydatniają rolę samogłosek, poprawiają ogólną wyrazistość mowy, jej płynność i melodię.

Metody pracy logopedycznej są dostosowywane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

Podczas zajęć logopedycznych prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:
– kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
– usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy, podniebienia),
– kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),
– rozwijanie słuchu dziecka (ćwiczenia wrażliwości słuchowej, ćwiczenia rytmizujące, ćwiczenia słuchu fonemowego – to zdolność precyzyjnego różnicowania dźwięków mowy),
– wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,
– rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
– rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
– uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek,
– kształtowanie swobodnej wypowiedzi dziecka.

Skip to content