PROCEDURA ODWOŁAWCZA W ROKU 2020 OD DECYZJI KOMISJI REKRUTACYJNEJ W PRZEDSZKOLACH PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW

Procedura odwoławcza została opracowana na podstawie art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019, poz. 1148tj.):

– pomiędzy 25 maja a 1 czerwca br. rodzic kandydata nieprzyjętego do przedszkola publicznego, może wystąpić do komisji rekrutacyjnej (zorganizowanej w przedszkolu pierwszego wyboru) z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola publicznego;

– uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z w/w wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzic będzie mógł odebrać uzasadnienie w/w terminie w placówce pierwszego wyboru;

– rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia;

– dyrektor przedszkola publicznego rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola publicznego służy skarga do sądu administracyjnego.

WAŻNE !!!

Zarówno wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola publicznego, jak i odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rodzic przesyła do placówki pierwszego wyboru tylko drogą elektroniczną (na właściwy, podany poniżej adres e-mail) w formacie pliku .pdf lub zdjęcia wniosku/odwołania.

ADRESY E-MAIL PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH:

Przedszkole Publiczne nr 1 – dyrektor@pp1.glogow.pl

Przedszkole Publiczne nr 2 – pp2@www.glogow.pl

Przedszkole Publiczne nr 3 – pp3@www.glogow.pl

Przedszkole Publiczne nr 5 – pp5@www.glogow.pl

Przedszkole Publiczne nr 6 – pp6@www.glogow.pl

Przedszkole Publiczne nr 7 – pp7@www.glogow.pl

Przedszkole Publiczne nr 9 – pp9@www.glogow.pl

Przedszkole Publiczne nr 10 – pp10@www.glogow.pl

Przedszkole Publiczne nr 15 – dyrektor@pp15.glogow.pl

Przedszkole Publiczne nr 17 – dyrektor@pp17.glogow.pl

Przedszkole Publiczne nr 19 – bajka@przedszkole19.glogow.pl

Przedszkole Publiczne nr 20 – dyrektor@pp20.glogow.pl

Przedszkole Publiczne nr 21 – dyrektor@pp21.glogow.pl

Szkoła Podstawowa nr 13 – sekretariat@sp13.glogow.pl

Uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola publicznego oraz rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola(w przypadku wniesienia przez rodzica do dyrektora publicznego przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej), rodzic otrzymuje w formacie pdf drogą elektroniczną via e-mail.

NIE MA MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA:

wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola publicznego,

odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej rodzic przesyła do placówki pierwszego wyboru …

ORAZ OTRZYMANIA:

uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola publicznego,

rozstrzygnięcia dyrektora danego publicznego przedszkola W FORMIE PAPIEROWEJ !!!

Skip to content