Charakterystyka rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym – rozwój poznawczy

Rozwój poznawczy jest to nabywanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych jednostce w procesie poznawania świata. Stanowi on efekt interakcji z otoczeniem.

„W swojej teorii J. Piaget uważa, że podstawą rozwoju poznawczego jest rekonstrukcja i reintegracja wcześniejszych sposobów myślenia i kształtowanie się nowych, bardziej adekwatnych i bardziej zrównoważonych struktur poznawczych.
W procesie tym obserwujemy przejście od jednostronnego sposobu myślenia związanego
z czynnościami na przedmiotach, poprzez odwracalne operacje umysłowe na reprezentacjach konkretnych przedmiotów… „[1]

Stadia rozwoju poznawczego wg Piageta

  • 0-2 r.ż – Inteligencja sensomotoryczna

Charakterystyka stadium: uczenie się poprzez bezpośrednie doświadczenie; ćwiczenie odruchów i manipulacji podtrzymujących lub powtarzających interesujące dziecko doznania; egocentryczne zachowanie.
Główne osiągnięcia:stałość przedmiotu; dostrzeżenie związku miedzy działaniem i jego następstwami.

  • 2-6 r.ż – Inteligencja przedoperacyjna

Charakterystyka stadium: celowe eksperymentowanie na przedmiotach; coraz bardziej świadome planowanie działań oparte na reprezentacjach przedmiotów; stopniowe uwewnętrznianie działań zewnętrznych, czyli przejście do myślenia

Główne osiągnięcia: czynności symboliczne wraz z mową; zdolność do zachowania
tożsamości jakościowej (stałość cech); rozumowanie transdukcyjne (prelogiczne).

  • 6-12 r.ż. – Operacje konkretne

Charakterystyka stadium: coraz bardziej odwracalne manipulacje na reprezentacjach konkretnych przedmiotów i zdarzeń; decentracja umożliwiająca uwzględnienie w rozważaniach w tym samym czasie wielu własności przedmiotu, a także wielu perspektyw społecznych.

Główne osiągnięcia:odwracalność w myśleniu ograniczona do rzeczywistych przedmiotów
 i zdarzeń; zdolność do zachowania tożsamości ilościowej, wyrażającej się w  rozumieniu pojęć stałości np. masy, objętości; rozumowanie sylogistyczne.

  • 12-15 r.ż. – Operacje formalne

Charakterystyka stadium:w pełni odwracalne operacje umysłowe na przedmiotach
i zdarzeniach, które nie musza istnieć, mogą być wyobrażone lub wymyślone; działania na wytworach myślenia.

Główne osiągnięcia:myślenie abstrakcyjne i hipotetyczno-dedukcyjne, które można przerwać, uzupełnić, podjąć od nowa i odwrócić; logika zdań.[2]

Procesy poznawcze dzieci w wieku przedszkolnym.

U dzieci w wieku przedszkolnym procesy poznawcze w dużym stopniu mają tło emocjonalne i odruchowy, mimowolny charakter. Rozwijają się podczas aktywności dziecka oraz w kontakcie z otoczeniem.

Głównym elementem procesów poznawczych u dzieci w wieku przedszkolnym jest spostrzeganie. Podczas rozwoju dziecko uzyskuje coraz lepszą orientację
w otaczającym je świecie.  W rozwoju spostrzeżeń bardzo ważną rolę odgrywają oddziaływania wychowawcze. Stąd też w wychowaniu przedszkolnym tworzy się sytuacje doskonalące spostrzeganie dzieci.

U przedszkolaków obserwuje się dużą aktywność umysłową. Podstawowymi czynnościami myśleniowymi są: porównywanie, klasyfikowanie i szeregowanie.

Myślenie przedszkolaka nie jest jeszcze odrębną, samodzielną czynnością poznawczą.  Podporządkowane jest ono praktycznym zadaniom, które ujawniają się
w zabawach i rozmaitych zajęciach codziennych. Wraz z dorastaniem dziecka czynności  stają się bardziej złożone. Wykonanie ich zmusza do namysłu, przemyślenia środków
i narzędzi, wyodrębniania cech przedmiotów itp. Wraz z rozwojem różnej działalności dziecięcej, kiedy zabawa staje się coraz bardziej celowa i przybiera złożony przebieg, procesy poznawcze jakie im towarzyszą uzyskują wyższy poziom  rozwoju.[3] Jak pisze H. Filipczuk „procesy myślenia w wieku przedszkolnym rozwijają się w ścisłym powiązaniu z działaniem dziecka, stąd myślenie to ma charakter konkretno-obrazowy”[4]

Uwaga dziecka  w wieku przedszkolnym jest krótkotrwała. Dzieci szybko się meczą
 i zmieniają przedmiot swoich zainteresowań. Potrzeba zabawy jest motywem ich działania. Wraz z wiekiem wydłuża się możliwość skupiania uwagi i opanowania właściwej dzieciom ruchliwości. Sprzyja temu branie udziału w zajęciach zorganizowanych przez nauczyciela. Dziecko sześcioletnie posiada wykształcony pewien stopień uwagi dowolnej, co pozwala mu na dłuższe koncentrowanie się na wykonywanych działaniach.

W okresie przedszkolnym następuje znaczny rozwój mowy zarówno ilościowy, jak
i jakościowy. Według E. Clark dziecko do 6 r.ż. opanowuje średnio po 9-10 słów dziennie. Liczba słów używanych przez dziecko wzrasta od ok 1000 w wieku 3 lat, do przynajmniej 2000 w wieku 5 lat.  „Mowa staje się zatem istotnym środkiem kontroli społecznej. Ponieważ dzięki niej dziecko może efektywniej komunikować się z innymi ludźmi, a w rezultacie lepiej zaspokajać swoje potrzeby”.[5]

Wraz z wiekiem i nabywanymi doświadczeniami istotne zmiany zachodzą również
w dziecięcym zapamiętywaniu. „Pamięć jest procesem utrwalania i przechowywania obrazów przedmiotów myśli i działania, a następnie ich przypominania i rozpoznawania”[6]

Procesy pamięciowe u dzieci w wieku przedszkolnym zależne są od tego jak rozwijał się proces spostrzegania i jaka była wtedy koncentracja uwagi. W młodszym wieku przedszkolnym zapamiętywanie ma cechy pamięci dowolnej, jednak w okresie starszego wieku przedszkolnego przypada najintensywniejszy jej rozwój.

Opracowały nauczycielki grupy Gruszki


[1] B. Harwas-napierała, J.Trempała (red), Psychologia rozwoju człowieka tom 3, Warszawa 2003, s. 21.

[2]Psychologia rozwoju człowieka tom 3. Red. B. Harwas-napierała, J.Trempała, Warszawa 2003, str. 23.

[3] M. Przetacznikowa, G. Makiełło-Jarża,  Psychologia rozwojowa, Warszawa 1979, s. 109.

[4] H. Filipczuk, Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Problemy opiekuńczo-wychowawcze, nr 1 1989, s. 70.

[5] A.I. Brzezińska, K. Appelt, B. Ziółkowska, Psychologia rozwoju człowieka, Sopot 2015, s. 187.

[6]T. Nowacki,  Zarys psychologii,  WSiP 1977, s. 82.

Skip to content