Informacje

o przedszkolach
dyżurujących
w okresie wakacyjnym
znajdziecie Państwo
w zakładce 

 

  

 

 

 

Linki
__
____

_

 

____
 


_

 

 

Szanowni Rodzice,


W dniu 12 grudnia 2011r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z dnia 22.11.2011r.).

 

Rozporządzenie to wprowadza jednolite zasady odnośnie zarówno znakowania ogólnego,  jak i znakowania wartością, wprowadzając jednolite zasady odnośnie tych kwestii we wszystkich państwach członkowskich. Przepisy rozporządzenia  ustalają zakres informacji, które muszą być obowiązkowo przekazane konsumentowi (łatwe do zrozumienia)  oraz odpowiednie wymagania  odnośnie rzetelności przekazywanych informacji (zwiększona odpowiedzialność podmiotów za przekazywane informacje
o środkach spożywczych).

 

Ma ono przede wszystkim na celu zapewnienie konsumentom podstaw do dokonywania świadomych wyborów dotyczących spożywanej przez nich żywności oraz uniemożliwienie przedsiębiorcom wprowadzania konsumentów  w błąd.


Rozporządzenie stanowi podstawę zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów w zakresie informacji na temat żywności, z równoczesnym zapewnieniem płynnego funkcjonowania rynku wewnętrznego.Obowiązkowe informacje na temat żywności to informacje o tożsamości, składzie, właściwościach lub innych cechach danego środka spożywczego, informacje o ochronie zdrowia konsumentów i bezpiecznym stosowaniu danego środka spożywczego oraz informacje o charakterystyce żywieniowej, umożliwiające konsumentom, w tym konsumentom o szczególnych wymogach dietetycznych, podejmowanie świadomych wyborów.

 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, obowiązkowe jest podanie m.in. następujących danych szczegółowych: nazwy żywności, wykazu składników, wszelkie składniki lub substancje powodujące alergie lub reakcje nietolerancji, użyte przy wytworzeniu lub przygotowywaniu żywności i nadal obecne w produkcie gotowym (nawet jeżeli ich forma uległa zmianie), ilości określonych składników oraz informacje o wartości odżywczej.
Są to dane, które powinny umożliwić konsumentom identyfikację i właściwe wykorzystanie danego środka spożywczego oraz dokonywanie wyborów zaspokajających ich indywidualne potrzeby żywieniowe.

 

Kluczowe zmiany:
a)    żywność opakowana
- czytelniejsze informacje,
- informacja o alergenach,
- informacja o użytych nanomateriałach,
- informacja o uwodornieniu tłuszczy/olejów roślinnych.

 

W przypadku środków spożywczych, w których komponent lub składnik, którego normalnego stosowania lub naturalnej obecności oczekują konsumenci, został zastąpiony innym komponentem lub składnikiem, etykieta zawiera – oprócz wykazu składników – jasne wskazanie, że ten komponent lub składnik został ukryty w ramach częściowego lub całkowitego zastąpienia. Informacja ta musi się znajdować bezpośrednio w pobliżu nazwy produktu.

 

b)    żywność nieopakowania
- informacja o alergenach,
- informacja o składzie.Informacje muszą być podane w miejscu sprzedaży, na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentów i finalnemu.

 

W przypadku pieczywa dodatkowo należy umieścić informację o jego składzie oraz dopisek: „pieczywo produkowane z ciasta mrożonego” „pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego” – w przypadku stosowania tych procesów. W przypadku produktów rybołówstwa (mrożonych glazurowanych) dodatkowo obowiązkowa jest informacja dotycząca ilościowej zawartości glazury lub ryby albo owoców morza w tych produktach. Przepisy krajowe dotyczące żywności nieopakowanej:
- w przypadku oferowania środków spożywczych do sprzedaży zakładom żywienia zbiorowego  przekazanie danych szczegółowych określonych w art. 9 ust. 1 lit c jest obowiązkowe.

 


W związku z powyższym w naszym przedszkolu w jadłospisie nazwa posiłku,
do produkcji którego wykorzystano substancję lub produkt ujęty w załączniku II  rozporządzenia 1169/2011, będzie podkreślona za pomocą pisma wyrażanie odróżniającego ją  od reszty wykazu składników za pomocą czcionki, stylu lub koloru tła.W świetle aktualnie obowiązujących przepisów unijnych i krajowych informacja
o wartości odżywczej jest obowiązkowa w odniesieniu do: środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, żywności z dodatkiem witamin i składników mineralnych oraz środków spożywczych powszechnie spożywanych, jeżeli
w oznakowaniu, prezentacji albo reklamie tego środka jest podawane oświadczenie.
Poza tymi przypadkami, w chwili obecnej, znakowanie środków spożywczych wartością odżywczą jest dobrowolne.

 

Statystyka odwiedzin: Dziś 0 | Wczoraj 0 | Tydzień 0 | Miesiąc 0 | Razem 108928