20.09.2019

 

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

 
 
 

 

 

 

 

Linki
__
____

_

 

____
 


_

 

 

Zajęcia terapeutyczne odbywające się w naszym przedszkolu w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej dostosowywane są  do potrzeb i możliwości dzieci,
a także zgodne wytycznymi zawartymi w orzeczeniach i opiniach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Ćwiczenia i zabawy dobierane są w taki sposób, aby dawały dzieciom poczucie sprawstwa i zachęcały do dalszej działalności. W trakcie zajęć terapeutycznych wykorzystuje się metody wspierające i stymulujące rozwój: aktywizujące, kompensacyjne i korygujące, które poprzez różne formy aktywności dzieci, usprawniają zaburzone lub opóźnione funkcje psychiczne i fizyczne.

Zajęcia terapeutyczne w naszym przedszkolu organizuje się dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w tym Poradni Specjalistycznych, a także dla dzieci, które ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymagają objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 
Główne założenia i kierunki oddziaływań terapeutycznych:
- maksymalne rozwijanie, usprawnianie, wzmacnianie tych funkcji psychicznych
i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone
- optymalne usprawnianie i korygowanie funkcji zaburzonych i uszkodzonych
- kompensowanie braków, czyli wyrównywanie ich przez zastępowanie
- stymulowanie rozwoju.

 

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych mają na celu maksymalne wykorzystanie naturalnego potencjału dziecka. Są one dostosowane do jego możliwości i potrzeb, mają wspomóc rozwój i zmotywować do ćwiczeń. Stopień trudności zadań, ćwiczeń jest tak dobierany, aby dziecko czerpało  radość i zadowolenie z ich wykonywania. Podczas zajęć stosowane są metody wspierające i stymulujące rozwój wielu obszarów: dotyk, wzrok, słuch, węch, smak. Rozwijanie tych zmysłów i ich integracja pozwala dziecku selekcjonować i interpretować napływające informacje
a nawet je przetwarzać. Podczas zajęć wykorzystywana jest podstawowa forma aktywności małego dziecka czyli zabawa. Stosowanie   różnych rodzajów zabawa podczas terapii pozwala dziecku na rozładowanie napięcia emocjonalnego, rozbudzenie zainteresowań, poznawanie swoich możliwości. Poprzez zabawę można dążyć do przezwyciężenia  pewnych stereotypów i wyznaczenia dziecku nowej drogi, a tym samym zwiększenia obszaru jego możliwości. 

 

Ważną rolę w terapii dziecka pełni ruch, który przyczynia się do wzrostu sprawności motorycznej, polepszaniu funkcji poznawczych, świadomości własnego ciała, poznawania jego schematu i orientacji w przestrzeni, koncentracji uwagi, pamięci. 

 

Stosujemy ćwiczenia mające na celu usprawnianie i rozwijanie:


- sprawności ruchowej (wstawanie, siadanie, klaskanie, sięganie po przedmioty, podnoszenie przedmiotów i kładzenie w wyznaczonym miejscu, zabawy z piłką, woreczkiem, podskoki, chodzenie, bieganie po wyznaczonym torze itp.),


- sprawności z zakresu motoryki małej związane z użyciem palców i dłoni (chwytanie całą dłonią przedmiotów, chwytanie małych przedmiotów palcami i manipulowanie nimi, wkładanie i wyjmowanie do pudelka, gniecenie, lepienie z różnych mas, darcie
i gniecenie papieru, malowanie, rysowanie, obrysowywanie, kreślenie w powietrzu, na dywanie,  na arkuszach papieru z wykorzystaniem różnych materiałów piśmienniczych, zwracanie uwagi na prawidłowe trzymanie kredki, ołówka itp.),


- rozwijanie zmysłu dotyku (poznawanie samego siebie, poznawanie doznań termicznych, rozpoznawanie różnych struktur powierzchniowych, rozpoznawanie przedmiotów przez dotyk, poznawanie drugiej osoby),


- percepcję wzrokową i koordynację wzrokowo – ruchową (manipulowanie przedmiotami, wskazywanie i rozróżnianie osób z najbliższego otoczenia, wskazywanie przedmiotów na obrazkach, układanie klocków, budowanie wieży, porządkowanie zabawek wg wybranej cechy, dopasowywanie obrazków do przedmiotów, wskazywanie przedmiotów na planszy, zabawy tematyczne – w dom, naśladowanie wykonywanych czynności ),


- percepcję słuchową (wysłuchiwanie i rozpoznawane dźwięków naturalnych dochodzących z otoczenia, przyporządkowywanie dźwięku do obrazka, rozpoznawanie głosów zwierząt, pojazdów),


- narządów mowy (ćwiczenia wargi języka, podniebienia miękkiego, szczęki dolnej, prawidłowego połykania, oddechowe, dźwiękonaśladowcze i mimiczne, ćwiczenia rozwijające rozumienie prostych poleceń, zdań),


- czynności samoobsługowych na miarę możliwości dziecka.


Podczas ćwiczeń indywidualnych z dzieckiem wykorzystuje się przedmioty codziennego użytku, zabawki, przedmioty znane i bliskie dziecku.
Stosując różnego rodzaju metody pracy z dzieckiem staramy się przygotować dziecko do samodzielnego funkcjonowania, odpowiedniego do jego możliwości. Dajemy dziecku szansę podjęcia wyzwania, dając zarazem poczucie bezpieczeństwa i wiary we własne siły.

 

Statystyka odwiedzin: Dziś 0 | Wczoraj 0 | Tydzień 0 | Miesiąc 0 | Razem 108928