20.09.2019

 

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

 
 
 

 

 

 

 

Linki
__
____

_

 

____
 


_

 

 

Pierwsza grupa integracyjna w naszym przedszkolu powstała z inicjatywy ludzi, którym zależy na tym, by dzieci niepełnosprawne miały jak najszerszy kontakt ze swoimi rówieśnikami. Zarząd Miasta zaakceptował ten pomysł i we wrześniu 2000r. do przedszkola zaczęło uczęszczać pięcioro dzieci specjalnej troski. Rok później kolejna piątka rozpoczęła edukację w naszym przedszkolu. Obecnie funkcjonuje pięć grup integracyjnych, w każdej kilkoro dzieci niepełnosprawnych.

 

Celem integracji w naszym przedszkolu jest stworzenie dzieciom niepełnosprawnym takich warunków, aby mogły włączyć się w grupę rówieśniczą na zasadzie równości praw
i obowiązków i aby niepełnosprawność nie decydowała o ich powodzeniu w kontaktach
z rówieśnikami. Każde dziecko niezależnie od poziomu rozwoju i rodzaju zaburzeń ma prawo do uczestnicze¬nia w edukacji z uwzględnieniem jego odrębnych potrzeb przy użyciu specyficznych metod i technik pracy. Istotą integracji w naszym przedszkolu jest indywidualne podejście do każdego dziecka i zapewnienie mu warunków, aby mogło
w pełni realizować program.

 

W grupach integracyjnych realizowany jest, tak jak w grupach ogólnodostępnych, wybrany przez nauczycieli program wychowania przedszkolnego uwzględniający całość podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych nauczyciele konstruują Indywidualne Programy Edukacyjno - Terapeutyczne zawierające zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Na jakich zasadach przyjmuje się dzieci do grup integracyjnych?


Dzieci do grup integracyjnych przyjmowane są na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Rodzice dzieci niepełnosprawnych, zainteresowani tą formą kształcenia, muszą udać się do publicznej poradni pedagogiczno - psychologicznej i złożyć pisemny wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w którym zespół orzekający stwierdzi, czy zalecaną dla dziecka formą kształcenia jest pobyt w placówce z oddziałami integracyjnymi. Na tej podstawie możliwe jest objęcie dziecka niepełnosprawnego specjalistyczną opieką w ramach grupy integracyjnej. Orzeczenie takie nie jest wydawane "na zawsze", posiada ono określony czas "ważności", zazwyczaj odnosi się do jednego etapu kształcenia.

Nabór dzieci sprawnych do grup integracyjnych oparty jest na zasadzie dobrowolności
i akceptacji idei integracji przez rodzicówKorzyści dla dzieci niepełnosprawnych

 1. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych mają do pomocy nauczyciela,
       który wspiera je podczas zajęć, zna ich problemy zdrowotne i ograniczenia.
 2. Mogą przebywać w naturalnym środowisku przedszkolnym, mają kontakt
       z rówieśnikami, nie są izolowane społecznie, uczą się funkcjonować w grupie.
 3. Mogą odnosić sukcesy na miarę swoich możliwości.
 4. Integracja sprzyja rozwojowi samodzielności i nabywaniu umiejętności
       społecznych.
 5. Dzieci te uczą się przez obserwację dzieci zdrowych.
 6. Mają większą motywację do nauki, samodzielności.
 7. Są bardziej komunikatywne (chętniej nawiązują kontakty z innymi).
 8. Korzystają w placówce z pomocy specjalistów i wszechstronnej pracy
       terapeutycznej wspierającej ich rozwój.
 9. Pobyt w przedszkolnej grupie integracyjnej daje możliwość podwyższenia szans
       edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych.

Korzyści dla dzieci pełnosprawnych

 1. Aktywnie uczestniczą w trudnym procesie uczenia się samodzielności przez ich
       mniej sprawnych kolegów.
 2. Uczą się akceptacji, bo dziecko jest przede wszystkim dzieckiem, a dopiero
       później niepełnosprawnym.
 3. Rodzice dzieci zdrowych zauważają, że ich dzieci stają się uważne, tolerancyjne,
       otwarte na odmienność.
 4. Uczą się opiekuńczości, współżycia, tolerancji, otwartości na innych,
       samodzielności.
 5. Właściwie rozwijają pozytywne postawy.

 

Statystyka odwiedzin: Dziś 0 | Wczoraj 0 | Tydzień 0 | Miesiąc 0 | Razem 108928