OD 16.04.2019 OD GODZ. 9.00

DO 30.04.2019 DO GODZ. 14.00

 

Podpisywanie przez rodziców

oświadczeń w zakresie usług

wykraczających

poza podstawę programową

wychowanie przedszkolnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informacje

o przedszkolach
dyżurujących
w okresie wakacyjnym
znajdziecie Państwo
w zakładce 

 

  

 

 

 

Linki
__
____

_

 

____
 


_

 

 

,,Zabawa jest nauką, nauka zabawą.

Im więcej zabawy, tym więcej nauki”

                                           (Glenn Doman)

 

Co to jest podstawa programowa?

W polskim prawie oświatowym Podstawa Programowa -  to obowiązkowy na danym
etapie edukacyjnym zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą
być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów
ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych.


Podstawę programową dla wszystkich rodzajów szkół (w tym przedszkoli)
ogłasza minister
odpowiedzialny
za oświatę i wychowanie.

Aktualnie obowiązującą  podstawę programową określa:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

Rozporządzenie to zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 24 lutego 2017r.
poz.356

Każdy etap edukacji  posiada własną Podstawę Programową.
Podstawę programową dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych 
stanowi:
Załącznik  nr 1 do Rozporządzenia.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego precyzyjnie określa cele
oraz zakres wspomagania rozwoju i edukacji dzieci, a także warunki i sposób ich realizacji.
Dzieci uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego – niezależnie od formuły
organizacyjnej i  miejsca gdzie się znajdują – muszą mieć zapewniony
taki zakres edukacji, który przyczyni się do wspomagania ich rozwoju
umysłowego oraz dobrze przygotuje je do nauki szkolnej i do radzenia sobie
w sytuacjach życiowych.

W podstawie programowej podane są cele wychowania przedszkolnego, wyodrębniono
też wszystkie zakresy działalności edukacyjnej przedszkola, a w każdym podano
zakres umiejętności i wiadomości, jakimi powinno wykazać się dziecko pod koniec
wychowania przedszkolnego.

                                                                    

Podstawa programowaStatystyka odwiedzin: Dziś 0 | Wczoraj 0 | Tydzień 0 | Miesiąc 0 | Razem 108928