Podstawa programowa kształcenia ogólnego

Wspólna dla całego kraju

Akt prawny, ustalany przez ministra oświaty i wychowania,
regulujący działania edukacyjne oraz wyznaczający
kierunki pracy placówki. Określa cele i zadania
kształcenia. Precyzuje jakie umiejętności powinno
opanować dziecko w trakcie kształcenia.

strzałka

Program wychowania przedszkolnego

 

Nauczyciel opracowuje własny lub wybiera innego autora


Dokument, na podstawie którego
realizowane zadania edukacyjne,
określone w podstawie programowej.

 

strzałka
Plany pracy

 

Nauczycielki opracowują miesięczne plany dla poszczególnych grup


 Tworzone są na podstawie programów wychowania
 przedszkolnego, służą realizacji zagadnień
 podstawy programowej.